zondag 6 september 2015

Sturen op uitkomst van zorg: vast onderdeel van onze toekomst

In ons ziekenhuis hebben we als lange termijn doel voor de toepassing van lean geformuleerd:
Proceskwaliteit verbeteren ten gunste van aantoonbaar betere zorg
Het lastige is dat we in de zorg vaak nog niet eenduidig zicht hebben op hoe goed de zorg is en dus moeilijk procesverbetering daar systematisch aan te koppelen is. Daar wordt de laatste jaren echter hard aan gewerkt in de zorg en ik ben trots op de voortgang die we in het Antonius hierop maken. Ik was op de hoogte van enkele grote programma's, zoals Meetbaar Beter indrukwekkende voortgang boekt.  Op ons intern symposium van 9 juli presenteerden daarnaast echter ook een tiental specialisten van de voortgang die zij boeken in hun eigen praktijk. Het was opvallend hoe vanzelfsprekend een groot aantal specialisten vanuit allerlei specialismen het inmiddels vindt dat de uitkomsten van hun zorg zichtbaar worden en dat ze graag met hun collega's onderling vergelijken om de verbeterpotentie naar boven te halen.

Dit biedt goede hoop dat we in die analyses ook procesverbetermogelijkheden identificeren en we lean meer direct kunnen inzetten om uitkomsten te verbeteren. Inmiddels lopen de eerste initiatieven hiervoor in het Antonius. Een ontwikkeling die me aan het hart gaat.

De leden van onze Raad van Bestuur plaatsen regelmatig blogposts op ons intranet. Na het symposium plaatste Dirk Schraven onderstaande blogpost over het sturen op uitkomsten van zorg.

                                                                           

Sturen op uitkomst van zorg: vast onderdeel van onze toekomst

Dirk Schraven, RvB St. Antonius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein, interne blog

Donderdag 9 juli organiseerden we de tweede editie van ons symposium: Uitkomsten van onze zorg. Daar bespreken we jaarlijks de resultaten die we behalen met het inzichtelijk maken en verbeteren van de uitkomsten van onze zorg.

Ik vond het een geweldig inspirerende avond. Bevlogen artsen vertelden elkaar op welke manier ze hebben geprobeerd de uitkomsten van zorg op hun subspecialisme inzichtelijk te maken, en welke inzichten en acties daaruit volgen. Op allerlei terreinen, variërend van blaaskanker tot eetstoornissen, werden resultaten gedeeld. Transparant, met alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, maar in het geloof dat hiermee de kwaliteit van zorg gediend is. Ook een paneldiscussie over de vaak lastige route naar inzichtelijke data en een inspirerende spreker van de Xpert Clinic* (kliniek gespecialiseerd in hand- en polszorg) over hun ervaringen stonden op het programma. En tot slot de prijsuitreiking van onze eerste St. Antonius Uitkomstprijs**, die verdiend naar Leon Timmerman ging voor zijn resultaten op het gebied van het verbeteren van de postoperatieve pijn. Kortom: een mooie mijlpaal op onze weg naar steeds betere uitkomsten van zorg!


We hebben 4 jaar geleden in ons meerjarenbeleidsplan voor het ziekenhuis en medische staf gekozen voor het sturen op uitkomsten van zorg als een van de centrale thema's. Hiermee komen we wat meer weg van opgelegde richtlijnen en procesindicatoren, en zoeken we naar voor de patiënt en zorgverlener relevante uitkomsten van de verleende zorg. Want wij denken dat er een omwenteling gaande is in de (ziekenhuis)zorg, als het gaat om het meten en verbeteren van onze kwaliteit van zorg. In een vrij snel tempo gaan we wereldwijd van het meten en opleveren van veelal grote hoeveelheden vaak niet zo relevante procesindicatoren naar het meten en vooral het verbeteren van de uitkomsten van zorg. Deze beweging heeft veel vaart gekregen - in Nederland o.a. met het DICA*** en wereldwijd met bijvoorbeeld ICHOM**** (zie www.ichom.org). Een beweging die wel ‘Value Based Health Care' (VBHC) wordt genoemd. Een aantal topinstituten wereldwijd heeft deze manier van denken omarmd, zoals de Cleveland Clinic, de Martini Klinik en MD Anderson. Ook steeds meer verzekeraars beginnen hierin te geloven. Een van de mooiste dingen hieraan is dat het gaat om beperkte sets uitkomstindicatoren, opgesteld door artsen en relevant voor patiënten, in plaats van compromis-producten van overheid of verzekeraars.

Wij geloven dat dit de toekomst wordt. Niet meteen morgen en wellicht niet volgend jaar, maar wel geleidelijk in de komende 5 jaar. Wij willen als St. Antonius daarin voorop lopen, omdat het past bij ons DNA, en onze innovatiedrang, en omdat wij denken dat het onze specialisten en andere zorgverleners inspireert tot het verbeteren van de dagelijkse patiëntenzorg. Wij doen hier al veel aan - als medeoprichters van Meetbaar Beter voor de cardiovasculaire zorg, in Santeonverband voor de oncologie in het programma ‘Zorg voor Uitkomsten' en in vele interne projecten. En ook met de vorig jaar geïntroduceerde kwaliteitsdashboards, waarin maatschappen en vakgroepen hun uitkomsten en verbeteragenda inzichtelijk maken.

We beseffen ons dat we er nog lang niet zijn. Het is vaak moeilijk de data bij elkaar te brengen, ICT-technisch is het vaak lastig en alle inzet hiervoor vraagt misschien nu nog meer in kosten (in tijd) dan dat het oplevert (in verbeterde zorg). Toch is het besef belangrijk dat het verbeteren van de uitkomsten van zorg vraagt om breed inzicht in de data, en een gestructureerde verbeteragenda op basis van die inzichten. Met dit thema willen we de komende jaren aan de slag, waarbij we met een breed, multidisciplinair team een verbeteragenda per zorggebied opstellen en uitvoeren. We gaan hiermee binnenkort beginnen binnen Santeon met enkele oncologische zorggebieden en in de hartchirurgische keten.

Tot slot wil ik namens de Raad van Bestuur alle specialisten en andere betrokkenen die hierin veel tijd en energie hebben gestoken en elke dag opnieuw steken danken voor alle inzet. Ik ben er van overtuigd dat als wij binnen het St. Antonius ons deze wijze van denken over en verbeteren van kwaliteit eigen kunnen maken, we heel goed voorbereid zijn op een toekomst waarin het steeds meer zal gaan over kwaliteit van de uitkomsten van zorg.

Dirk Schraven

TOELICHTING TERMEN EN AFKORTINGEN
Wat zijn uitkomstindicatoren?
Uitkomstindicatoren geven een beeld van over de uitkomst van de verleende zorg, bijvoorbeeld over het percentage patiënten met complicaties na een bepaalde operatie, wanneer iemand na een bepaalde behandeling weer kan werken of hoe tevreden patiënten zijn over een bepaalde behandeling. Gestandaardiseerde meetafspraken bieden inzicht waardoor patiënten en zorgverzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteit van de behandeling en welk resultaat zij kunnen verwachten.
*Xpert Clinic
Xpert Clinic is een chirurgisch centrum voor de behandeling van hand- en polsklachten en biedt zorg van hoge kwaliteit, met de snelheid en service van een privékliniek. Kwaliteit van zorg staat binnen de Xpert Clinic centraal o.a. door actief meten van uitkomsten. Xpert Clinic is hierbij volledig transparant over de eigen prestaties op kwaliteitsgebied. De kliniek heeft meerdere locaties in Nederland.
**St. Antonius Uitkomstprijs
De winnaar van de St. Antonius Uitkomstprijs heeft de keuze uit een volledig verzorgde reis naar het ICHOM-congres in Londen (oktober 2015) of een bedrag van €2.500 te besteden aan het eigen Uitkomsttraject.
***DICA
Stichting DICA is het instituut dat een valide meetsysteem beheert en uitrolt, inzicht geeft in de kwaliteit van de medische zorg en verbeterpunten aanwijst. DICA faciliteert klinische registraties volgens een vast format. Hierdoor zijn stakeholders in staat om, op basis van betrouwbare gegevens, afspraken te maken over geleverde en nog in te kopen zorg.
****ICHOM
Een internationale organisatie voor uitkomstmetingen die het doel heeft de gezondheidszorg te transformeren het gestandaardiseerd meten en rapporteren van de uitkomsten van zorg, zodat de patiënt inzicht krijgt in de kwaliteit van de behandeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten